ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ.โนวา ออร์แกนิค (NV) เริ่มซื้อขาย 24 ธ.ค.นี้

ข่าวล่าสุด

บมจ.โนวา ออร์แกนิค ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 24 ธ.ค.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NV”

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ.โนวา ออร์แกนิค เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NV” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

NV ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับความนิยมและรู้จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่ LIVNEST DONUTT และ Q-Tin จัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทางโดยมีการจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ที่บริษัทได้ดำเนินการและพัฒนาขึ้นเองเป็นช่องทางหลัก และช่องทางอื่นๆ เช่น ร้านค้าสมัยใหม่ และโฮมช้อปปิ้ง รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษาและรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร โดยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาในการคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

NV มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิมจำนวน 450 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 6.90 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 1,035 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โนวา ออร์แกนิค เปิดเผยว่า NV มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชียและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคนอย่างยั่งยืน การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพื่อขยายโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ ปรับปรุงโรงงานเดิมพื่อการผลิตสินค้าประเภทสมุนไพรและโรงงานสกัดสารสำคัญ และลงทุนในอาคารสำนักงานใหม่เพื่อรองรับการขยายช่องทางการจำหน่ายทางโทรศัพท์ (Telesales) ที่เป็นช่องทางหลัก รวมทั้งนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ NV และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงง่าย หลากหลายและครอบคลุม

NV มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ครอบครัวจันทร์จุฑามาศ ถือหุ้น 69.27%

NV มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

ผู้ลงทุนและผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.nova-organic.com และที่ www.set.or.th

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket